TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Ergativity ? an Essential Structure in the Assignment of Thematic Roles
(Ergativitatea ? structură esenţială în desemnarea rolurilor tematice)
Vol LX • No. 1/2008
Maria Ionela Neagu

 Keywords   

 Abstract
The paper draws on the theory according to which syntactic frames are directly associated with the semantics and the pragmatics of a language. We can no longer separate them and the approaches to argument structure prove this relation. Ergativity is an important area of English syntax connecting transitivity to intransitivity. However, it has often been pointed out that such verbs express an action from a performer's point of view or from the patient's perspective so that the attribution of blame and responsibility in various media discourses, for instance, differs considerably according to the speaker's intentions.

 Rezumat
Lucrarea este elaborată în baza teoriei conform căreia structurile sintactice sunt direct asociate cu semantica şi pragmatica unei limbi. Acestea nu mai pot fi separate, iar abordările asupra structurilor argumentative dovedesc această relaţie. Ergativitatea constituie o parte importantă a sintaxei limbii engleze care face legătura între tranzitivitate şi intranzitivitate. Totuşi, s-a subliniat adesea faptul că astfel de verbe exprimă o acţiune din perspectiva actantului sau din perspectiva pacientului astfel incât atribuirea vinei sau responsabilităţii în diferite discursuri media, spre exemplu, diferă considerabil în funcţie de intenţiile vorbitorului.

Journal INFO (ISSN 1224-2020)
Vol LXII • No. 4/2010
Vol LXII • No. 3/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2A/2008
Vol LX • No. 2B/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti