TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Career Counseling at Romanian Universities Level: Management by Whose Objectives?
(Consilierea în carieră în universitățile românesti: management bazat pe ale cui obiective?)
Vol. LXII • No. 2/2010
Nicoleta Lițoiu
Universitatea Politehnică Bucuresti, Splaiul Independenței, nr. 313
e-mail: llitoiu@yahoo.com

 Keywords   career counseling; management by objectives; university?s counseling centers; labor market; motivational assessment.

 Abstract
Romania possesses an important labor potential with a proper qualification level, compatible in many fields with that of the developed countries. In this context, the paper is focused on describing the career counseling services provided at the universities level. Taking the Career Guidance and Counseling Center within University Politehnica of Bucharest as case study, we intend to present the objectives, activities, the specific approach and events implemented by the experts from the university counseling center. Closely related to the counseling centers perspective on implementing their specific services, the concept of management by objectives (MBO) is perceived as an effort to be fair and reasonable to predict performance and judge it more carefully and presumably to provide individuals with an opportunity to be self-motivating by setting their own objectives. The paper also underlines the idea of performance appraisal and review, trying to make aware the students and graduates on the fundamental managerial question necessarily to be debated: "How do we possibly meet both the individual and organizational purposes?"

 Rezumat
România dispune de un important potențial de muncă cu un nivel de calificare corespunzător, compatibil în multe domenii cu ceea ce se întâmplă în țările dezvoltate. Din această perspectivă, lucrarea de față se concentrează pe descrierea serviciilor de consiliere în carieră oferite la nivelul universităților. Luând Centrul de Consiliere si Orientare în Carieră al Universitatii Politehnica din Bucuresti ca studiu de caz, intenționăm să prezentăm obiectivele, activitățile, demersul specific si evenimentele implementate de către experții din centrul de consiliere. În strânsă legătură cu perspectiva centrelor de consiliere asupra modului de implementare a serviciilor specifice, conceptul de management bazat pe obiective (MBO) este văzut ca un efort de a fi sincer si realist în prognozarea performanței si în evaluarea ei cu mai multă atenție în scopul de a oferi indivizilor o oportunitate de a fi auto-motivați în stabilirea propriilor obiective. Lucrarea evidențiază, de asemenea, ideea de apreciere si revizuire a performanței în încercarea de a face studenții si absolvenții constienți asupra uneia din întrebările manageriale fundamentale, necesar a fi dezbătută, si anume: "Cum putem face posibilă armonizarea dintre obiectivele organizației si cele ale individului?"Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti